Vinterunderhåll av cykelbanor

Cykelnätet kan delas in i ett huvudnät och ett lokalnät. Delningen innebär i princip att man skiljer större och snabbare flöden från långsammare.

Huvudnätet för cykel binder ihop olika stadsdelar med varandra och ska hålla särskilt hög standard avseende bl a framkomlighet och underhåll.

Kommunens gemensamma cykelvägnät omfattar totalt ca 20 mil fördelat på ca 7 milhuvudvägnätför cykel och totalt ca 13 mil övrigt cykelvägnät.

Umeå kommun är ansvarig väghållare för flertalet av Umeås cykelvägar. Vägverket ansvarar för cykelvägar intill våra statliga vägar och Akademiska hus för cykelvägar inom sjukhus- och universitetsområdet. På baksidan av denna broschyr finns en karta över de prioriterade cykelstråken i Umeå. Det är dessa stråk som underhålls och plogas först vintertid.
 

  • Plogning- Cykelvägnätet i Umeå har vintertid en mycket hög standard. Startkriteriet för snöröjning på huvudvägnätet för cykel är i dagsläget mycket lågt satt i jämförelse med jämförbara städer i Norrland. Huvudvägnätet för cykel i Umeå snöröjs när snödjupet är lika med eller mer än 4 cm, medan det övriga cykelvägnätet snöröjs när snödjupet är 6-8 cm. Under pågående snöfall tillåts större snödjup.
     
  • Halkbekämpning- På huvudvägnätet för cykel sker förebyggande halkbekämpning.
     
  • Isrivning- Huvudvägnätet för cykel isrivs i förebyggande syfte för att undvika spårbildning och därmed öka cyklisternas framkomlighet och säkerhet.
     
  • Sandupptagning- ska starta på huvudvägnätet för cykel då det är de ytor som har sandats mest under vintern. Så fort snön och isen har tinat bort sopas sedan alla cykelvägar rena från sand. Detta arbete ska vara avslutat 31 maj varje år.

Umeå kommun, Gator och Parker ansvarar för och sköter stora delar av vägnätet i Umeå tätort. Läs mer på www.umea.se/vinter. Om du har synpunkter och frågor om vinterunderhåll av cykelvägar eller planering för cyklister mejla samhallsbyggnadskontoret@umea.se eller ring 090 - 16 14 61.

DELA Share to Facebook

Kontakt